Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • SUP(S): Stand Up Paddleboard(s);
 • Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder een huurovereenkomst sluit met de Verhuurder inzake de huur van een SUP via Sup Surfari.
 • De Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, die tussen Verhuurder en Huurder worden gesloten.

Artikel 2: De Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan door aanvaarding door de Huurder van het aanbod van de Verhuurder op de Website en/of in de winkel van Verhuurder.
 • Na boeking via de Website ontvangt de Huurder een schriftelijke bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 • De huurovereenkomst wordt altijd aangegaan voor bepaalde duur.

Artikel 3: De prijs en de prijswijzigingen

 • De huurprijs dient vooraf te worden voldaan via de betaallink toegestuurd via Sup Surfari, dan wel tijdens de les, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Indien de Huurder de huurprijs niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, dan is de Huurder wettelijke rente verschuldigd.
 • Indien de Verhuurder derden moet inschakelen om incassomaatregelen te treffen, omdat de Huurder de huurprijs niet tijdig heeft voldaan, dan is de Huurder verplicht de incassokosten van de Verhuurder te vergoeden, mits de Verhuurder de Huurder in gebreke heeft gesteld en hem/haar 14 dagen de tijd heeft gegeven om alsnog tot betaling over te gaan.
 • Klachten over de SUP leiden er niet toe dat de Huurder zijn/haar betalingsverplichting kan opschorten.

Artikel 4: Herroepingsrecht boekingen via de Website

 • De Huurder heeft, in het geval hij/zij een consument is, gedurende 14 dagen na boeking via de Website, het recht om de Overeenkomst te ontbinden (/annuleren), zonder opgave van redenen, mits er nog geen uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst.
 • Indien de Huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dat dient hij/zij een mail te sturen naar info@supsurfari.nl
 • Een reeds door de Huurder voldaan bedrag aan Verhuurder zal door Verhuurder uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering van Huurder door de Verhuurder aan de Huurder worden terugbetaald.

Artikel 5: De huurperiode

 • Huurder is verplicht de SUP uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode aanvangt op te halen bij Verhuurder binnen de bij Verhuurder geldende openingstijden.
 • Huurder is verplicht de SUP uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan de Verhuurder te retourneren binnen de bij Verhuurder geldende openingstijden.
 • Indien de SUP niet door Huurder is ingeleverd op de overeengekomen dag en/of het overeengekomen tijdstip, is Verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die nodig zijn om weer te kunnen beschikken over de SUP, waarvan de kosten volledig voor rekening van de Huurder komen.
 • Indien Huurder de SUP niet inlevert op de overeengekomen dag en/of het overeengekomen tijdstip, dan is Verhuurder gerechtigd voor iedere dag of dagdeel dat de SUP niet in het bezit raakt van Verhuurder, een boete in rekening te brengen bij Huurder gelijk aan de door Verhuurder gehanteerde huurprijs per dag, onverminderd het recht Verhuurder om nakoming en/of schadevergoeding van Huurder te vorderen.

Artikel 6: Verplichtingen Huurder

 • Bij ontvangst van de SUP van de Verhuurder; de SUP wordt immer geacht onbeschadigd te zijn verstrekt door de Verhuurder aan de Huurder, hetgeen enkel anders is indien een aantekening is gemaakt dat de SUP beschadigd is (en waar). Alvorens de SUP in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten i.o.m. de lokale verhuurder.
 • Huurder is verplicht minimaal zwemdiploma A en B te bezitten.
 • Huurder is minimaal 18 jaar of ouder.
 • De Huurder dient zich te gedragen als goed huurder en de SUP mag enkel gebruikt worden om te Stand Up Peddelen.
 • De Huurder dient immer, voor gebruik van de SUP, de producthandleiding door te nemen.
 • De Huurder is niet bevoegd de SUP in gebruik te geven en/of te verhuren aan een derde, tenzij de Verhuurder hier vooraf schriftelijke toestemming voor geeft.
 • De Huurder mag de SUP nimmer onbewaakt achterlaten.
 • De Huurder is gehouden de SUP onbeschadigd en schoon bij de Verhuurder in te leveren aan het einde van de huurperiode.
 • Door de Verhuurder vastgestelde beschadigingen aan de SUP en/of aan toebehoren bij de SUP bij het inleveren van de SUP worden hersteld voor rekening en risico van Huurder.
 • Indien de SUP niet schoon wordt ingeleverd, is de Verhuurder gerechtigd schoonmaakkosten in rekening te brengen bij de Huurder met een minimumbedrag van € 35,-.
 • In het geval er tijdens het gebruik van de SUP schade optreedt aan de SUP, dan wel de SUP vermist raakt, dan wel er een ongeval geschiedt met de SUP dan is de Huurder verplicht:
  • dit binnen 24 uur aan de Verhuurder te melden;
  • binnen 24 uur bij de Verhuurder een volledig ingevuld schadeaangifteformulier in te leveren;
  • bij vermissing: onmiddellijk de politie in te lichten;
  • alle instructies van de Verhuurder en/of de autoriteiten op te volgen;
  • alle gevraagde inlichtingen aan de Verhuurder en/of de autoriteiten te verstrekken;
  • bij diefstal of vermissing: alle medewerking te verlenen aan de Verhuurder en/of de autoriteiten om de SUP terug te verkrijgen
 • Alle schade die de Verhuurder lijdt als gevolg van schade aan SUPS en/of toebehoren van SUPS of schade door het vermist raken van SUPS komt voor rekening van de Huurder.
 • De Huurder is niet gerechtigd een beschadigde SUP alsnog te gebruiken (waardoor schade kan verergeren en/of de veiligheid in gedrang is). Stelt de Verhuurder vast dat dit toch gebeurt c.q. is gebeurd, dan heeft de Verhuurder het recht een direct opeisbare boete te vorderen van de Huurder van een bedrag groot € 100,-, onverminderd het recht van de Verhuurder om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 • Het is de Huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder enige verandering aan/op de SUP te brengen of te laten brengen.
 • De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering.
 • In geval van schade aan derden, is de Huurder ten allen tijde volledig aansprakelijk.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Verhuurder

 • De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade die de Huurder lijdt als gevolg van het gebruik van de SUP en/of de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens de Verhuurder.
 • De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de SUP door de Huurder en/of derden aan wie de Huurder de SUP ter beschikking heeft gesteld.
 • Als de Verhuurder aansprakelijk is jegens de Huurder dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert aan haar.

Artikel 8: Ontbinding

 • De Verhuurder is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke verklaring (waaronder: per e-mail), zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en zich vervolgens weer in het bezit te stellen van de SUP,  onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
  • de Huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens de Verhuurder niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • de Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling of prepack aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard en/of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • de Huurder op een andere wijze de beschikking over zijn/haar vermogen verliest;
  • de Verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware de Verhuurder hiervan op de hoogte geweest, zijn de Overeenkomst niet was aangegaan.
 • Indien Verhuurder een beroep doet op één van voornoemde ontbindingsgronden dan is zij nimmer schadevergoeding en/of een andere geldelijke vergoeding aan de Huurder verschuldigd in het kader van het beëindigen van de Overeenkomst.
 • De Huurder is gehouden de SUP, voor zover nog in zijn/haar bezit, binnen 24 uur na de ontbindingsverklaring aan de Verhuurder te retourneren.

Artikel 9: Klachten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of over de SUP moeten volledig en duidelijk omschreven worden en in schriftelijke vorm worden ingediend bij de Verhuurder binnen 24 uur nadat de gebreken zijn ontdekt. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Huurder zijn/haar rechten ter zake verliest.

Artikel 10: Geschillenregeling

Geschillen tussen de Huurder en de Verhuurder over de uitvoering van de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant locatie ’Bergen op Zoom.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is enkel Nederlands recht van toepassing.